TOEGEPAST 21 - De Laureaten

We trappen het jaar af met een nieuwe lichting designers voor Toegepast 21. Er werden 6 laureaten geslecteerd.

http://assets.design.cultuurplatform.be/files/1192/original/Selectie_julie_8'''.jpg?1452786576

De jury prijst alvast deze veelbelovende lichting ontwerpers. Het gaat om volgende namen: 

  • Julie Van den Meutter (Master Visuals Arts, specialisatie Textile Design - Luca School of Arts Gent / Master Visuale Arts, specialisatie Graphic Design - St Lucas University College of Art and Design Antwerpen)
     
  • Philippe Breels (Master in Arts and Architecture - UHasselt)

Deze zes worden in het Toegepast-traject bijgestaan door grafisch vormgever Pati Petrykowska en scenograaf van dienst wordt Benjamin Sporken.

Meer info over Toegepast vind je hier.

Lees hier het juryverslag: 

Opmerkingen van de jury

Met maar liefst 42 ingezonden dossiers - vijf meer dan vorig jaar - wachtte de jury dit jaar de te duchten taak waar het zich evenwel met veel enthousiasme van kweet. Het was vooreerst opvallend – en tegelijk geruststellend – dat Toegepast een beproefd kanaal blijft voor talentontwikkeling. Zowel de geografische spreiding van de kandidaten als het draagvlak bij de vele ontwerpscholen in Vlaanderen, Nederland en de Euregio bewijst dat de rol van Toegepast nog niet is uitgespeeld.

Net als vorig jaar laakte de jury opnieuw een gebrek aan persoonlijkheid in de dossiers, al werd die kritiek meteen bijgesteld. “De aandacht voor een met zorg samengesteld én gepresenteerd papieren dossier toont aan dat de studenten inzien dat een grafisch uitgebalanceerde presentatie een verschil maakt”, klinkt het. In de bulk van de dossiers, springen de mooiere en originele dossiers er snel bovenuit. Het uitblijven van persoonlijkheid blijft een zeer punt, zoveel is duidelijk. En het is de vraag of de oorzaak ligt bij de afstuderenden zelf dan wel de manier waarop hun pedagogische traject verloopt. Een niet te veronachtzamen tip van de expertenjury: wil je echt uitpakken met een Engelstalige CV, zorg dan voor correct taalgebruik.

De visuele aantrekkingskracht van een dossier alleen volstaat echter niet, ook inhoudelijk is de spoeling eerder dun te noemen. “Het spreekt voor zich dat een duidelijk projectvoorstel niet betekent dat dit het finale idee moet en zal worden; maar geef op zijn minst blijk van creativiteit en of een visie...” De jury houdt uiteraard rekening met vaagheid, maar het is geen pleidooi om mist te spuien of zelfs een projectidee helemaal achterwege te laten.

De ervaring van juryleden zoals Saskia Van Stein (Bureau Europa Maastricht), Anne Van Assche (Baroness O.), Sofie Dederen (Frans Masereel Centrum), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Myriam Vanheusden (mode consultant), Bie Luyssaert (Design Vlaanderen), Jan Boelen (artistiek directeur Z33) en Heleen Van Loon, coördinator Cultuurplatform Design zorgt ervoor dat zelfs abstracte(re) projectideeën op hun waarde kunnen worden getaxeerd. Daarbij worden een aantal selectiecriteria afgetoetst. Is er een duidelijke onderzoeksvraag geformuleerd? Zoja, is er een concrete noodzaak om het Toegepast-traject af te leggen en in tweede instantie kan er een externe begeleider aan gekoppeld worden? Is het een haalbaar traject inzake tijd en realisatie? En tot slot speelt ook de complementariteit van de groep een rol evenals het evenwicht tussen diverse ontwerp-disciplines.

Een eerste selectie van 11 dossiers bleef weerhouden waarvan er zelfs drie met unanimiteit tot Toegepast 21 zouden worden gerekend. Uiteindelijk werd er toch geopteerd om elk van de kandidaten uit te nodigen voor een indivudeel gesprek waarna de jury vooral bevestigd werd in het vermoeden, met het gekende resultaat: 6 geselecteerde laureaten. Het gaat om Matilde Everaert, Dries Depoorter, William Ludwig Lutgens, Teis De Greve, Julie Van den Meutter en Philippe Breels. Net als voorgaande jaren wordt er ook uit de inzendingen iemand gekozen voor de scenografie en voor de grafische vormgeving, in het geval van Toegepast 21 wordt dit aspect toevertrouwd aan respectievelijk Benjamin Sporken en Pati Petrykowska.

Het geloof in het talent én kunnen van dit Toegepast 21-team is groot en we hopen dan ook dat deze laureaten - evenals de niet weerhouden kandidaten - zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien.

We kijken in ieder geval uit naar een opgemerkte tentoonstelling in het najaar van 2016. 

 

Eerstvolgende events

Nieuwsbrief

Ondersteuning