ST_artSTROOM

http://assets.design.cultuurplatform.be/files/279/original/IMG_7266.jpg?1364570583

ST_artSTROOM organiseerde van september 2012 tot juni 2013 in samenwerking met de Creative Entrepreneurship Sessions van Flanders DC een begeleidingsaanbod dat creatieve ondernemers (in spe) wegwijs maakte doorheen het kluwen van creatief ondernemerschap. 

Maandelijks werd in een interessante lezing door experts terzake een thema uitgewerkt dat verband hield met creatief ondernemerschap. Indien je er maar niet genoeg van kreeg, je je nog verder wilde verdiepen in aspecten van creatief ondernemerschap en je je idee echt wilde gaan vormgeven op papier, dan kon je aansluitend nog de ST_artSTROOM-werksessies volgen waar je op het juiste pad werd gezet om een ondernemingsplan voor te stellen. Dit kon je dan voorstellen aan een team experts it het veld.

THE PITCH was het slotevent van deze succesvolle reeks ST_artSTROOM die gevolgd werd door 152 creatieve ondernemers in de lezingenreeks en door 28 geselecteerde ondernemers die aan een eigen businessplan werkten in de reeks werksessies.

ST_artSTROOM THE PITCH ging door op donderdag 27 juni 2013 in C-mine Genk. 
Meer info over de STROOMstootprijs.
Klik hier voor meer info over ST_artSTROOM.

ST_artSTROOM is een project van STROOMinvestCultuurplatform Design en C-mine, gefinancierd door Stad Genk en Provincie Limburg en in het kader van het Interreg project Creative Drive.

 

http://assets.design.cultuurplatform.be/files/323/original/stroominvest kopie.jpg?1365416726    http://assets.design.cultuurplatform.be/files/304/original/CP_Design_logo.jpg?1365278251     http://assets.design.cultuurplatform.be/files/322/original/stad genk nieuw.jpg?1365416719   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/313/original/pl_logo_quadri.jpg?1365278349  http://assets.design.cultuurplatform.be/files/316/original/c-mine-logo.png?1365416684   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/318/original/CreativeDriveLogo_web.jpg?1365416692   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/319/original/INTERREG-logo.jpg?1365416698   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/320/original/logo europa kleur.jpg?1365416704

 

 

ST_artSTROOM wordt gerealiseerd in samenwerking met volgende partners:

http://assets.design.cultuurplatform.be/files/302/original/AO-logo.jpg?1365278219    http://assets.design.cultuurplatform.be/files/308/original/hands.jpeg?1365278289   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/310/original/logo_innovatiecentrum.jpg?1365278320  http://assets.design.cultuurplatform.be/files/309/original/hegius kopie.jpg?1365278299       http://assets.design.cultuurplatform.be/files/312/original/ondernemersatelier kopie.jpg?1365278342  http://assets.design.cultuurplatform.be/files/303/original/chaillet staut kopie.jpg?1365278244  

http://assets.design.cultuurplatform.be/files/307/original/FlandersDC.jpg?1365278272   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/311/original/LRM.jpg?1365278336   http://assets.design.cultuurplatform.be/files/306/original/Cultuurinvest - PMV.jpg?1365278264      http://assets.design.cultuurplatform.be/files/305/original/creative class.jpg?1365278259  http://assets.design.cultuurplatform.be/files/314/original/unizo.jpeg?1365278361  http://assets.design.cultuurplatform.be/files/315/original/Crib Logo.jpg?1365415130

 

Reglement deelname STartSTROOM werksessies en STROOMstoot prijs

DOELGROEP

De ST_artSTROOM-werksessies zijn bedoeld voor prestarters, starters en doorgroeiers binnen de creatieve industrie in Limburg.  Deelnemers uit andere wedstrijden kunnen worden toegelaten tot de werksessies na afstemming (bijvoorbeeld de laureaten van de wedstrijd 5voor13, deelnemers aan de wedstrijd Stand Up Start Up, enz.). 

De ST_artSTROOM-wedstrijd, de STROOMstoot prijs, is enkel bedoeld voor de creatieve industrie en de culturele sector.

 

DOEL

De doelstellingen van de ST_artSTROOM werksessies zijn:

- Traject op maat van de creatieve ondernemer aanbieden

  • Informeren rond zakelijke aspecten van het creatief ondernemerschap (themasessies)
  • Mogelijkheid geven business plan via een stappenplan en onder begeleiding te schrijven (werksessies)
  • Individuele feedback verstrekken

- Ondersteuning in de groei van de carrière  (balans tussen artistiek en commercieel)

- Aanzetten tot ondernemerschap

- Gelegenheid geven tot netwerken

- Leren van elkaar (interdisciplinair)

 

DEELNAME AAN DE ST_artSTROOM-WERKSESSIES

De deelname aan de ST_artSTROOM-werksessies is gratis en vrijblijvend, mits ondertekening van deze afsprakennota. 
De voorwaarden voor de deelname aan de ST_artSTROOM wedstrijd worden hieronder beschreven.

 

VERLOOP VAN DE ST_artSTROOM WEDSTRIJD

De wedstrijd richt zich tot prestarters, starters en doorgroeiers binnen de creatieve industrie in Limburg of met de intentie op te starten in Limburg (in dat geval is een schriftelijke intentieverklaring aan de organisatie nodig).  Een groep van personen kan samenwerken op een dossier en kan het dossier indienen als een gezamenlijk project.

Om in aanmerking te komen voor de ST_artSTROOM-prijs 'STROOMstoot' dienen de kandidaten:

  • Bij voorkeur deel te nemen aan alle ST_artSTROOM_werksessies
  • De eindtermen te respecteren bij de opmaak van het dossier: een Osterwalder Business Model Canvas van het project en een geschreven en becijferd ondernemingsplan dat het markt- en winstpotentieel van het project aantoont, inclusief kasplanning en een projectplanning gebaseerd op realistische timings.  Hierbij kunnen de deelnemers al dan niet gebruik maken van de instrumenten die tijdens de werksessies wordt aangereikt.  
  • Te pitchen voor het panel en de jury.   

De organisatie wenst de deelnemers er op te wijzen dat het traject van elke kandidaat voorbereiding en naverwerking zal vergen om tot een goed resultaat te komen, gezien de korte duur van het traject. 

De mogelijkheid tot feedback wordt aangeboden aan de deelnemers en is voorwaardelijk

  • Op afspraak, gemaakt tijdens de workshop
  • Via een panel mits selectie door de organisatie.

Het verloop van de wedstrijd:

       4/4/2013: deadline inzendingen en intake

       8/4/2013: werksessie 1 en bevestiging inschrijving

       18/4/2013: werksessie 2

       2/5/2013: werksessie 3

       23/5/2013: werksessie 4

       31/5/2013: deadline mogelijkheid tot feedback door organisatie en op afspraak

       7/6/2013: deadline indienen dossiers aan panel

       13/6/2013: panel met individuele feedback na pitch door kandidaten

       20/6/2013: deadline indienen dossiers aan jury

       27/6/2013: jury na pitch door kandidaten, selectie en uitreiking prijs

 

INSCHRIJVINGEN VOOR DE ST_artSTROOM-WEDSTRIJD

Voor deelname is geen inschrijvingsgeld verschuldigd.  De wedstrijdorganisatie behoudt zich ten allen tijde het recht om de toegang tot de volgende ronde te beperken. De deelnemer verklaart zich geheel akkoord met de inhoud van dit reglement.
Een deelnemer dient te verklaren dat zijn gegevens juist en waarachtig zijn. Indien de kwaliteit van de inzendingen niet voldoet, behoudt de jury het recht om later ingediende voorstellen alsnog tot de wedstrijd toe te laten.

 

INZENDINGEN

De eerste inzending per deelnemer of project gebeurt elektronisch volgens het door de organisatie bepaalde formaat. Inzendingen kunnen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld. Inzendingen die niet electronisch worden opgestuurd, zullen niet worden behandeld. In de eerste ronde zal de inzending gebeuren aan de hand van een template opgemaakt door de organisatie. Het staat de deelnemers vrij extra informatie bij de inzending te sluiten. Inzendingen moeten verzonden worden voor middernacht op 4 april 2013. De organisatie kan in geval van overmacht van voornoemde deadline afwijken en zal in dat geval de nieuwe deadline communiceren. Op basis van de ontvangen eerste inzendingen zal de organisatie de deelnemers aan de werksessies en wedstrijd selecteren, al dan niet na een intakegesprek.

De inzendingen van de dossiers voor deelname aan het panelmoment dienen te gebeuren ten laatste op 7/6/2013 naar de organisatie.  De inzending van de finale dossiers voor deelname aan de wedstrijd dienen te gebeuren naar de organisatie ten laatste op 20/6/2013 en volgens de eindtermen beschreven in de tweede paragraaf onder bovenstaand punt “Verloop van de wedstrijd”.

Elke deelnemer die vermoedt of er zich van bewust is dat hij mededingt met materiaal (intellectuele rechten) dat eigendom is van zijn/haar organisatie en/of rechthebbende moet dit intern afstemmen met de betrokken organisatie. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie, de juryleden en de coaches zal vrijwaren tegen alle vorderingen uitgaande van derden die beweren dat het ingezonden plan inbreuk maakt op intellectuele rechten. Onder intellectuele eigendomsrechten in de hierboven vermelde zin wordt verstaan: alle intellectuele en andere eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten, rechten in databanken, rechten zoals bedoeld in de Wet van 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow. Personen en instanties - niet zijnde de deelnemers - die een directe bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het ondernemingsplan dienen in een appendix te worden opgenomen, inclusief een korte toelichting over de aard van de bijdrage. Het ingezonden ondernemingsplan mag eerder zijn bekroond. Ook mag een deelnemer tijdens de ondernemingsplanwedstrijd aan andere wedstrijden of initiatieven deelnemen.

 

GEHEIMHOUDING

De organisatie, panel- en juryleden en coaches zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen. Meer bepaald verbinden zij zich ertoe om de vertrouwelijke informatie (zijnde de ideeën en businessplannen) die zij vernemen in het kader van de ondernemingsplanwedstrijd niet mee te delen aan derden, noch te zullen gebruiken voor eigen rekening of voor rekening van derden. De deelnemers dienen tijdens de voorafgaande workshops zelf te bepalen welke informatie kan vrijgegeven worden in functie van de andere deelnemers. De deelnemers dienen ermee rekening te houden dat de pitch voor de jury publiek is. Contactgegevens kunnen aan erkende organisaties die een hulp kunnen betekenen voor een start-up, na overleg met de organisatie, worden doorgegeven. Inzendingen blijven eigendom van de rechthebbende deelnemer. Een deelnemer gaat er mee akkoord dat het registratieformulier en de door de deelnemer ingezonden stukken niet worden teruggezonden en dat ze beschikbaar zullen blijven voor statistische doeleinden. De organisatie zal de ingezonden stukken uiterlijk 31 januari 2014 vernietigen. De winnaars verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan een door de organisatie geïnitieerde persconferentie naar aanleiding van de prijsuitreiking. Ook kan van alle inzendingen een korte (maximaal 50 woorden) beschrijving, alsook fotomateriaalworden gevraagd die door de organisatie voor publicitaire doeleinden gebruikt zal mogen worden, uiteraard in overleg met de deelnemer (afscherming van het idee naar de buitenwereld toe).

 

AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie, juryleden en coaches zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden, noch voor diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud van de) inzendingen, tenzij bij grove nalatigheid.

 

ORGANISATIE, PANEL & JURY

De organisatie van de wedstrijd ligt bij Cultuurplatform Design, C-mine (in het kader van het Interreg IV A EMR project Creative Drive) en STROOMinvest Comm VA. De projectorganisatie zal mogelijks een preselectie uitvoeren van de dossiers voor evaluatie door het panel op basis van de bepalingen van dit reglement. De samenstelling van het panel en de jury valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Het panel en de jury zal bestaan uit vertegenwoordigers van toonaangevende ondernemingen, kapitaalverschaffers en specialisten.

Tijdens het panelmoment krijgt elke geselecteerde deelnemer de kans om zijn project te pitchen aan de hand van het Osterwalder Business Canvas model van het project. Pitchen voor de panelleden kan enkel indien de deelname werd bevestigd door de organisatie na de eventuele preselectie. De panelleden verschaffen individuele feedback rond het ingezonden dossier. Het staat de deelnemer vrij om zijn dossier naderhand aan te passen in functie van het individuele feedbackmoment. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers aan het panel te beperken tot 10 dossiers. De kandidaten worden van de deelname op de hoogte gesteld.

Tijdens het jurymoment krijgt elke deelnemer de kans om zijn project te pitchen aan de hand van het Osterwalder Business Canvas model van het project. Dit gebeurt publiekelijk. Pitchen voor de jury kan enkel indien de deelname werd bevestigd door de organisatie na de eventuele preselectie en deliberatie door het panel. De organisatie behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers aan de jury te beperken tot 5 dossiers na deliberatie door het panel. De kandidaten worden van de deelname op de hoogte gesteld. De jury selecteert de winnaar van de ST_artSTROOM-wedstrijd. De jury is onafhankelijk in haar beraadslaging, is vertrouwelijk en haar beslissing is onherroepelijk.

Coachings-, panel en juryopdrachten kunnen gecumuleerd worden binnen één bedrijf. Coaches kunnen geen panel- of juryopdracht aanvaarden over een project dat zij begeleiden.

 

PRIJZEN & UITREIKING

Tijdens het slotmoment van het ST_artSTROOM-traject op 27/6/2013 wordt de STROOMstoot-prijs toegekend aan één laureaat op basis van een dossier zoals eerder gedefinieerd.

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd dienen via aangetekend schrijven gericht te worden aan STROOMinvest Comm VA, Kempische Steenweg 293/25, 3500 Hasselt. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de wedstrijd zullen na een korte bemiddelingspoging van de organisatie worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de ondernemingsplanwedstrijd. De geschillencommissie zal uit 3 personen bestaan, te weten een vertegenwoordiger van de jury en twee vertegenwoordigers uit de organisatie. De personele invulling van de geschillencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Uitspraken van de geschillencommissie zijn niet bindend. Bij voortduring van het geschil na uitspraak van de geschillencommissie zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De deelnemer stemt ermee in dat persoonsgegevens door Cultuurplatform Design, C-mine (in het kader van het Interreg IV A EMR project Creative Drive) en STROOMinvest Comm VA worden verwerkt voor de doeleinden van de deelname aan de ST_artSTROOM-wedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 (tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) heeft een deelnemer het recht om kennis te krijgen van eventuele gegevens in onze bestanden en kan de deelnemer zo nodig de verbetering ervan vragen door zich te richten tot STROOMinvest Comm VA, Kempische Steenweg 293/25, 3500 Hasselt. Voor meer informatie over de verwerking kan een deelnemer het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen.

 

SLOTBEPALING

Het achterhouden van gegevens en/of het vermelden van onjuiste gegevens, leidend tot een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de deelname aan de Ondernemingsplanwedstrijd, heeft uitsluiting tot gevolg.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Dit reglement valt onder de toepassing van het Belgische Recht.

 

ONDERTEKENING

Deelnemer aan workshops / wedstrijd (schrappen wat niet past)

Naam:

Statuut:

Datum:

Handtekening (voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”):

 

 

 

ST_artSTROOM is een project van STROOMinvestCultuurplatform DesignStad GenkProvincie Limburg en C-mine in het kader van het Interreg project Creative Drive.

Eerstvolgende events

Nieuwsbrief

Ondersteuning